Dňom 6.12.2018, zložením sľubu poslanca, začalo plynúť štvorročné obdobie môjho mandátu poslanca zastupiteľstva obce Boleráz.

Na tomto mieste budem prezentovať nie len moju činnosť, ale aj to, čo všetko by mala práca poslanca obsahovať, čo sú jeho povinnosti a právomoci. Poslanec je člen obecného zastupiteľstva (OZ), preto rozhoduje len v zbore, nikdy nie samostatne. Takže rozhodnutia OZ sú výsledkom hlasovania všetkých poslancov. Mohlo by sa zdať, že sám poslanec nemá žiadnu povinnosť a právomoc. Opak je pravdou. Uvediem tie hlavné, ktoré sú presne pomenované v zákone č. 369/1990 Zb..

Povinnosti :

 • Musí si riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a dodržiavať Ústavu SR a tiež všetky zákony. Toto je súčasť sľubu a je to biblia každého poslanca.
 • Musí sa zúčastňovať zasadnutí OZ a jeho orgánov do ktorých bol zvolený. To sú napr. komisie.
 • Musí dodržiavať štatút obce a rokovací poriadok OZ. Rokovací poriadok, čuduj sa svete naše zastupiteľstvo nemá.
 • Musí informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti OZ. Ja si túto povinnosť budem plniť na tejto stránke aj bez požiadania.
 • Musí obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. To snáď nepotrebuje vysvetlenie.
 • Musí si prehlbovať vedomosti potrebné pre výkon funkcie poslanca. V preklade to znamená, že si musí naštudovať problematiku o ktorej bude hlasovať a samozrejme aj vzdelávať sa, aby bol schopný dodržiavať Ústavu SR a všetky zákony.

 

Právomoci:

 • Má právo predkladať OZ a ostatným orgánom návrhy. To znamená, že poslanec vypracuje návrh, ktorým chce niečo zmeniť alebo zlepšiť v obci a zastupiteľstvo o tom rozhoduje.
 • Má právo interpelovať starostu vo veciach výkonu jeho práce. Keďže poslanec nevie o všetkom o čom rozhoduje starosta obce, má právo si vyžiadať vysvetlenia.
 • Má právo vyžiadať si od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
 • Má právo požadovať informácie a vysvetlenia od podnikateľov aj firiem, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.
 • Má právo zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce.