Prvé „riadne“ zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 13.12.2018.

Počet občanov 0 , počet poslancov 7.

Poslanec p. Belica je PN, ešte nezložil sľub poslanca. Pani Ostatníková bola ospravedlnená.  Na začiatku zasadnutia má byť oznámené, koľko je prítomných poslancov, kto je ospravedlnený a či je zastupiteľstvo uznášania schopné. Nič také sa neudialo. Pripravoval som sa na zasadnutie, ale ani ja som nedostal všetky podklady, k jednotlivým bodom. Preto som sa na začiatku prerokovania programu zasadnutia prihlásil o slovo a predniesol som svoje námietky.

  • Niektoré veci, o ktorých sa má jednať, bývajú skryté pod bodom „rôzne“. Občania to nevidia na pozvánke, tým pádom nevedia, čo sa ide v skutočnosti preberať na zastupiteľstve. Dostal som na to námietku, že sa to tak robí bežne a nič na tom nie je. Čo bolo ale zaujímavé, hneď na tomto zasadnutí pod bodom rôzne bolo prijatie uznesenia a dokonca ani ja, ako poslanec som o tom nevedel a nedostal som ani žiadne podklady.
  • K bodu „schválenie platu starostu na na ďalšie funkčné obdobie  2018 – 2022“ som podal návrh na zmenu bodu na „odsúhlasenie platu starostu“.  Nikde v zákone nie je určené, že by sme mali výšku pohyblivej časti platu starostu schvaľovať na cele obdobie. Práve tá právomoc zastupiteľstva určovať výšku pohyblivej časti platu, dáva zastupiteľstvu možnosť ohodnotiť spokojnosť s prácou starostu a môžeme o nej rozhodovať aj 2x ročne.  Za hlasovali: iba ja,  proti: ostatní poslanci. Zákonom je daný výpočet základu platu, ktorý je väčšinou nemenný, ako 2,2 násobok priemerného platu národného hospodárstva. Čiže 2,2x cca 954€ =2099€. K tomuto platu potom poslanci môžu odhlasovať(podľa zásluh) 0-60%.  Pani Miškovičová navrhla plných 60%.  Pri hlasovaní  o plate v maximálnej výške( čiže základný plat + 60%) všetci poslanci hlasovali za, ja som sa zdržal hlasovania. Takže plat starostu je …… myslel som, že počkám na zápisnicu, lebo tam to musí byť presne vyčíslené, citujem: „Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.ale nie je to tam! Takže plat je približne 3359€.
  • K bodu „určenie zástupcu starostu a sobášiaceho“ som sa vyjadril, že nie je to v kompetencii zastupiteľstva, ale v kompetencii starostu, tak by sme to nemali prejednávať. Starosta obce vysvetlil, že nepôjde o schvaľovanie, ale iba nás bude informovať o tom, koho určil. Určil pani poslankyňu Ostatníkovú.
  • K voľbe komisií som namietal, že som nedostal žiaden návrh, v ktorom by boli uvedení kandidáti do komisií a o ktorom by sme mali hlasovať, poprípade dávať vlastné pozmeňujúce návrhy. Dostal som odpoveď, že sa nebude hlasovať, len sa budeme o tom baviť, koho do akej komisie navrhneme. Výsledok je, že nemáme odsúhlasenú žiadnu komisiu, bude to predmetom ďalšieho zasadnutia až na začiatku roku 2019.