Začiatkom týždňa som odovzdal na obecný úrad návrhy na najbližšie obecné zastupiteľstvo.

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a Návrh na členov komisií.

Komisie návrh

Ako ste určite postrehli, na facebooku som vyzval občanov, ktorí by mali záujem pomôcť našej obci tým, že by sa stali členmi komisie. Niektorých z Vás som oslovil aj priamo. Ako som písal v článku o komisiách, komisie vo svojej oblasti zriadenia majú iniciatívnu, poradnú a kontrolnú funkciu. To znamená, že komisia môže priamo predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť niečo v obci, ďalej v prípade, že sa bude prejednávať na zastupiteľstve nejaký návrh z oblasti pôsobnosti komisie, tak sa k nemu vyjadruje a v neposlednom rade kontroluje činnosti obce, ale aj ľudí či podnikateľov v rozsahu jej pôsobnosti a podáva o tom správu zastupiteľstvu.

Preto chcem všetkým poďakovať, ktorí súhlasili s kandidatúrou za člena komisie. Ak by mal ešte niekto záujem, kľudne mi napíšte. Ďakujem

Navrhujem zriadiť tieto komisie:

  1. Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania
  • pod činnosť tejto komisie, by spadali všetky stavebné činnosti, ktoré vykonáva obec alebo hocikto na území obce so zreteľom na životné prostredie, posudzovanie územného plánovania, územných a stavebných rozhodnutí a posudzovanie ochrany životného prostredia.

2. Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy

  • činnosť tejto komisie zahŕňa v sebe riešenie občianskych sporov, poriadku a bezpečnosti v obci aj s ohľadom na hustú dopravu a protipožiarnu ochranu.

3. Komisia kultúry a športu

  • Jej činnosť  zastrešuje plán kultúrnych, spoločenských a športových akcií v obci, organizácie a spolky, rozvoj aktivít a návrhy na budovanie priestorov na všetky tieto aktivity, zo zreteľom na celospoločenké potreby občanov.

4. Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí

  • Pod túto komisiu spadá výchova a vzdelávanie mládeže t.j. školské a predškolské zariadenia, kluby a krúžky, zdravotná a sociálna starostlivosť o občanov t.j. zdravotné a sociálne služby v obci, ich kvalita alebo aj absencia, starostlivosť o občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých atď.

5. Komisia finančná a správy obecného majetku

  • táto komisia posudzuje a pomáha pripravovať rozpočet obce, kontroluje hospodárne nakladanie s financiami a majetkom obce, spolupracuje s hlavným kontrolórom obce, posudzuje žiadosti o dotácie a iné.

Návrh na prijatie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva   Rokovací poriadok-návrh

Základom dobrého a prehľadného fungovania obecného zastupiteľstva je systém , tento systém predstavuje rokovací poriadok, ktorý má asi prakticky každá obec na Slovensku (asi aj Fekišovce ho majú), ale Boleráz nie. Tento poriadok určuje postupy ako napr. predkladať včas návrhy, ako zverejňovať uznesenia, ako písať, archivovať a zverejňovať zápisnice, určuje napr. aj plán zasadnutí, aby nie len ľudia ale aj poslanci vedeli, kedy bude zasadnutie a vedeli si naplánovať svoje aktivity tak, aby sa na nich mohli nie len zúčastniť( je to povinnosť vyplývajúca zo zákona) ale aj riadne pripraviť. Rieši spôsob ako funguje rozprava a hlasovanie, ako sa podpisuje zápisnica overovateľmi, aby sa nemohlo stať, že v zápisnici sú veci napísané inak, ako prebehli na zasadnutí.

Keď idete niečo podpísať, tak si dobre prečítate, čo podpisujete, ale mám pocit, že tu sa nič nečíta. Inak by sa nemohli podpísať pod zápisnicu, kde je zle napísané, ako kto hlasoval. A to bolo zatiaľ len na jedno zasadnutie, no takéto chyby sú neprijateľné! Tak ako môžeme chcieť, aby sa táto obec rozvíjala, keď tu nefungujú základné veci?