V tomto článku sa budem venovať podmienkam držania psov, ktoré upravuje Zákon 282/2002 Z.z.

Len za posledné obdobie sa občania niekoľkokrát sťažovali na voľne pohybujúcich sa psov po uliciach.  Je prirodzené, že každý má pred veľkým psom rešpekt a určite sa aj dosť zľakneme, keď ho stretneme na ulici voľne pusteného. A teraz si predstavme, že sa hrá na ulici vaše dieťa, alebo ide okolo starší človek. Nikdy nemôžeme vedieť, ako sa ten ktorý pes zachová v danej situácii. Samozrejme, že aj menší pes môže ublížiť a veľký naopak nemusí. Práve preto sa určujú pravidlá držania psov v obci, ktoré vychádzajú zo zákona 282/2002 Z.z., aby sa čo najviac zabránilo možným útokom alebo úrazom spôsobených psami. Je jasné, že žiaden zákon, nariadenie alebo pokuta nezabráni psom behať po uliciach, alebo utekať z domu, ale ľudia (majitelia psov) určite áno.

Preto chcem v prvom rade apelovať na všetkých majiteľov psov, aby boli zodpovední a uvedomovali si, že aj ich pes môže niekomu spôsobiť úraz alebo traumu.

Prípadov je tak veľa aj v našom okolí.

V našej obci nemáme platné VZN o podmienkam držania psov, preto chcem iniciovať  prijatie takého VZN.  Čo môže obec upravovať?

(1)Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je

  1. voľný pohyb psa zakázaný,
  2.  vstup so psom zakázaný.

(2)Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené

Obce a mestá určia, kde je voľné púšťanie psa na verejných priestranstvách zakázané resp. určia miesta, kde môže byť pes voľne pustený a zakážu vstup psov napr. na detské a športové ihriská, cintoríny atď.

Pozrite si tento zákon, lebo je možné dostať aj pokuty a to buď 65€ alebo 165€ pri závažnejších priestupkoch.