Druhé riadne zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 19.2.2019. Program bol bohatý, zasadnutie bolo tvorivé a trvalo 4,5 hodiny. Počet poslancov 8, prítomná bola hlavná kontrolórka obce a 11 občanov. Všetkým chcem poďakovať za účasť a aj za to že vydržali tak dlho.

Na stránke obce nájdete celú zápisnicu, tu vypichnem len  tie najdôležitejšie body.

Hneď na začiatku som  prítomným oznámil, že zo zasadnutia budem robiť zvukový záznam. Spolu s Miroslavom Kováčom som bol určený za overovateľa zápisnice, takže sa zvukový záznam hodil aj vzhľadom na bohatosť programu.

Jeden z prvých bodov bolo prerokovanie návrhov na schválenie rokovacieho poriadku OZ. Po rozprave a vzhľadom na to, že sa jedná o rozsiahli dokument, sme sa dohodli, že sa stretneme na pracovnom zasadnutí 26.2.2019, kde sa spoločne dohodneme na finálnej podobe rokovacieho poriadku.  Toto zasadnutie sa uskutočnilo a dohodli sme sa na konečnej verzii, ktorú schválime na najbližšom zasadnutí. Jedna z podstatných veci, ktorú obsahuje je, že sa bude vytvárať plán zasadnutí na celý rok a ten bude zverejnený na stránke obce.

Ďalším bodom bolo schválenie komisií OZ. Boli dva návrhy, môj ( ako som písal v tomto článku) a starostov. Po rozprave sme dospeli k spoločným návrhom zriadenia komisií a ich obsadení členmi, ktoré sme uznesením schválili. Keďže som navrhoval za členov komisií aj neposlancov, som veľmi  rád, že väčšina týchto navrhnutých kandidátov bola schválená.  Celé zloženie komisií bude zverejnené na stránke obce a v zápisnici. Zriadili sme  tieto komisie:

  1. Komisia výstavby
  2. Komisia verejného poriadku a bezpečnosti
  3. Komisia životného prostredia
  4. Komisia kultúry a športu
  5. Komisia školstva a sociálnych vecí
  6. Komisia finančná a správy obecného majetku

Ďalej sa prerokovával návrh zmluvy s Tate@Lyle o výstavbe cesty a mostu cez Trnávku. Dohodli sme sa, že sa vyvolá ďalšie rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti, nakoľko bolo viac návrhov, ktoré treba do zmluvy zapracovať.

Jeden z bodov, ktorý bol zaradený na zasadnutie na základe sťažnosti obyvateľov banky, bolo prejednanie postupu pri riešení problému znečistenia obecnej studne na banke, ktorú využívajú jej obyvatelia. Obec dala na základe podnetu vypracovať rozbor, ktorý toto znečistenie preukázal, následne dobrovoľný hasičský zbor vodu 2x odčerpal. Keďže vodu nie  je možné používať ani na umývanie a osobnú hygienu, bolo dohodnuté, že je potrebné zavolať firmu, ktorá zabezpečí odborné vyčistenie a vydezinfikovanie studne.

Podľa posledných informácií by firma mala prísť najneskôr v utorok  5.3.19. Ďalej je to v šetrení Komisie životného prostredia a pod dohľadom obecných orgánov.  Je potrebné zistiť zdroj kontaminácie a urobiť nápravu, aby sa to neopakovalo. S občanmi osobne komunikujem a pravidelne informujem.