Dňa 10.4.2019 sa konalo už tretie zasadnutie zastupiteľstva a mali sme nabitý program. Nakoniec sme prerokovali vyše 20 bodov a natiahlo sa do polnoci (trvalo 6 hodín).

Prítomní boli aj občania, za čo im ďakujem, niektorí vydržali až do konca. Z celého rokovania som opäť robil zvukový záznam.

V úvode, po prijatí rozpočtových opatrení, sme konečne schválili Rokovací poriadok OZ a následne návrh činnosti a úlohy komisií, ktorý sme spolu s pani Ostatníkovou predložili na rokovanie. Niekoľko ďalších bodov sa týkalo odpredaja obecných pozemkov a preto sme poverili komisiu výstavby, aby preverila skutočnosti na mieste. Zhodli sme sa, že bude potreba vypracovať dokument „Pravidlá predaja obecného majetku“, kde bude stanovené či a aké pozemky sa budú odpredávať a za akú cenu. Tým sa zavedie štandard pri odpredaji a urýchli vybavenie žiadostí.

V ďalších bodoch sme schválili finančnú podporu pre dvoch občanov.

Ďalej sme schválili zriadenie altánku v remízy na konci orešanskej cesty, ktorý bude slúžiť ako vyhliadka na Boleráz.

Prejednali sme priestupok pani Bottovej, keď na základe ústneho dohovoru so starostom, ktorý súhlasil so zriadením jedného parkovacieho miesta, dala vybetónovať celý obecný pozemok pred domom. Aj na základe tejto udalosti, sme dali oznam na obecnú stránku, že je potrebné na každú úpravu obecného pozemku pred domom dávať písomnú žiadosť – ohlásenie drobnej stavby, ktorú posúdi stavebná komisia. Taktiež sa stanovia pravidlá užívania verejných priestranstiev, aby sa predchádzalo podobným problémom.

Všetko, čo sa prejednávalo, bude zverejnené v zápisnici na obecnej stránke.

Na zasadnutí som informoval o novej obecnej stránke,  ktorá sa zriaďuje a nahradí pôvodnú. Mala by byť prehľadnejšia, rýchlejšia a hlavne bude prepojená s novou facebook stránkou, pre lepšiu informovanosť občanov.

Na záver som sa dotazoval starostu, ako je to so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a kedy za začne s prácami, nakoľko zmluva s vybraným uchádzačom vo verejnom obstarávaní bola podpísaná a v zmluve je napísané, že do 5 dní od podpisu je potreba odovzdať stavenisko a firma musí do 10 dní začať s prácami. Na dokončenie má podľa zmluvy 200 dní na základe harmonogramu práce.

Podľa starostu začnú práce 1.7.2019 a uviedol, že do konca roka budú práce ukončené. Neverím, že by to firma zvládla skôr. Keď sa jedná o zateplenie a fasádu pochybujem, že budú môcť robiť v zimných mesiacoch. Na január 2020 je už rezervovaná sála na plesy, tak snáď rozhodnutie starostu posunúť termín začatia prác, neohrozí ich usporiadanie.