Keďže bolo leto a čas dovoleniek, pripíšem neúčasť občanov na zasadnutí zastupiteľstva radšej tomuto faktu, ako absolútnemu nezáujmu o spoločné obecné veci. Rád by som sa dožil toho, že prídu občania povedať svoj názor a tým vyjadriť, že im na našej obci záleží. Tak ako v politike platí asi aj tu, že si zvolíme svojich zástupcov (alebo niektorí ani nejdú voliť) a potom sa ani nezaujímame, čo sa deje a čo vlastne tí naší zástupci robia, maximálne nejaká správa na facebooku.

Takže čo sa udialo:

  1. Poslanecké sľuby
  2. Voľba hlavného kontrolóra
  3. Program odpadového hospodárstva
  4.  Schválenie piatich VZN
  5. Návrhy komisie životného prostredia
  6. List obce spoločnosti Agro Boleráz
  7. Interpelácia poslanca

Asi ste postrehli, že mámé novú riaditeľku školy pani Mgr. Miškovičovú a preto sa musela vzdať mandátu poslanca. Na jej miesto nastúpila pani Mgr. Gabriela Miklošovičová. Po dlhšej práceneschopnosti začal svoj mandát a prácu v komisii životného prostredia vykonávať Ing. Alojz Belica. Obaja poslanci zložili poslanecký sľub.

Ďalším bodom bola voľba hlavného kontrolóra. Záujem asi nebol veľký, keďže bola len jedna kandidátka Ing. Andrea Tuchscherová. Bola zvolená na ďalšie obdobie.

Jedným z ďalších bodov bolo schválenie aktualizovaného Programu odpadového hospodárstva.

Bola schválená séria všeobecne záväzných nariadení a to:

VZN č. 96 o mieste a čase zápisu a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu škôl – toto VZN sa každoročne upravuje. Tento rok je zmena kvôli stravovaniu, tak doporučujem si to prečítať. Predpokladám, že rodičia to majú už naštudované v čase písania tohoto príspevku.

VZN č. 97 O udeľovaní čestného občianstva obce Boleráz, Ceny obce Boleráz a Ceny starostu obce Boleráz – udeľovanie cien obce je súčasťou Štatútu obce, ktorý bude treba aktualizovať. Toto VZN rieši podmienky udeľovania cien obce podrobnejšie aj s výškou finančnej odmeny.

VZN č. 98 o podmienkach poskytovania dotácií a darov z rozpočtu obce – špecifikuje okrem iného, kto a za akých okolností môže dostať dar alebo výpomoc či dotáciu.

VZN č. 99 O cenách a prevodoch pozemkov – zjednotili sa ceny za druh pôdy, aby sa vyhlo situácii, kedy jeden občan odkúpi rovnaký druh pozemku za inú cenu ako iný občan.

VZN č. 100 O užívaní verejných priestranstiev – toto VZN je potrebné si dobre preštudovať. Upravuje okrem iného akým spôsobom môžeme využívať verejné priestranstvo.

Všetky VZN si môžete prečítať tu.

V bode Rôzne boli zaradené dva návrhy komisie životného prostredia.

Na zasadnutí komisie ŽP, sme prijali program činnosti komisie a tieto návrhy sú snahou o zlepšenie ochrany životného prostredia v našej obci.

1. Návrh na zriadenie priestorov a osadenie zberných nádob na sklo a papier – navrhli sme viac stanovíšť v obci, kde by boli umiestnené nádoby na sklo a papier. Ide o to, aby boli dobre dostupné pre všetkých občanov, aby nemuseli fľaše a sklo nosiť cez pol dediny. Pri lepšej dostupnosti je predpoklad, že sa zvýši aj množstvo vyseparovaného skla a papiera.

Zastupiteľstvo prejednalo návrh a odporučilo prejednať umiestnenie a počet nádob so spoločnosťou FCC, ktorá zber  vykonáva a na najbližšom zasadnutí predložíme definitívny návrh.

2. Návrh na zakúpenie a osadenie fotopascí a informačných tabuliek. Ako sme svedkami aj v nedávnej dobe, ľudia stále majú potrebu vyvážať odpadky do prírody. Keďže ide o miesta, kde sa pravidelne odstraňujú čierne skládky, navrhli sme tieto miesta monitorovať fotopascami. V prípade, že fotopasce zachytia páchateľa ako vyváža odpad do prírody, môžu byť fotky použité ako dôkazový materiál a poskytnuté polície SK len ak ich inštaluje oprávnená firma a miesto musí byť označené informačnými tabuľkami, že je priestor monitorovaný.  Preto sa do dalšieho zasadnutia oslovia firmy, ktoré sú oprávnené fotopasce osadiť o cenovú ponuku.

Pretože v našej obci je osadených viacero kamier a ich počet sa bude zväčšovať (aspoň dúfam), je potrebné na začiatkoch obce osadiť tabule, že je obec monitorovaná (ako to má napr. obec Šelpice) v zmysle GDPR. V tejto oblasti máme veľké medzery!  Každý monotorovaný priestor musí byť viditeľne označený.

Ďalej som predniesol dopyt na starostu obce, či bol oficiálne zaslaný list spoločnosti Agro Boleráz ohľadne poškodenej cesty smer H. Orešany, ako mu odporučilo zastupiteľstvo na minulom zasadnutí. Cesta je na mnohých miestach oboraná až k asfaltu a tým poškodené lôžko cesty. Hrozí, že pri dažďoch alebo prejazdoch ťažkej techniky, praskanie alebo poškodenie asfaltu.  Podľa vyjadrenia starostu, spoločnosť sa bude týmto podnetom zaoberať po zbere úrody 30.11.2019.  Opýtal som sa, či už teda spoločnosť Agro Boleráz poslal list, no na moje počudovanie mi bolo oznámené, že starosta s nimi komunikuje telefonicky. Ide o úradnú oficiálnu výzvu od obce, preto by mala byť aj odpoveď poslaná oficiálne listom. A aj čas 30.11.2019 sa mi zdá zvláštny, kedy sa tým chcú zapodievať. Nakoniec to odložia na budúcu jar, veď v zime to asi robiť nebudú?! Každopádne cesta bola robená z eurofondov a sme povinný o ňu sa starať. Bol by som nerád, aby nakoniec tú opravu nerobila obec z vlastných zdrojov!!!

Na záver som predložil interpeláciu poslanca. Interpelovať môže poslanec starostu vo veciach jeho práce a môže žiadať vysvetlenia. Interpelácia ako aj odpoveď na ňu musí byť zverejnená. Podľa Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je starosta obce povinný odpovedať poslancovi na interpeláciu najneskôr do 30dní od podania interpelácie. Musím  konštatovať, že k dnešnému dňu 6.9.2019 som žiadnu písomnú odpoveď nedostal.

Na aké otázky som sa pýtal?  Tu je celé znenie interpelácie.