Vážení spoluobčania,

tento článok by sa dal zhrnúť aj ako správa o hospodárení s financiami v obci za posledný rok  2019.

Budem  sa snažiť písať jednoducho, kvôli prehľadnosti a ľahkému pochopeniu celej problematiky, ale nakoľko je to dosť zložitá problematika, bude aj článok trošku  dlhší.

Zákon o Obecnom  Zriadení a aj iné zákony vymedzujú právomoci   ( kto  o čom môže rozhodovať) starostovi a Obecnému zastupiteľstvu( OZ). Tzn.  že o jednej veci môže rozhodnúť buď starosta alebo OZ. O základných otázkach života v obci rozhoduje OZ  a to  formou  Všeobecne záväzných nariadení (VZN)  alebo   uzneseniami. Tým,  že o nejakej veci rozhoduje OZ  – 9 poslancov, je zabezpečené  čo  najlepšie rozhodnutie pre obec a teda pre občanov obce. Medzi základné veci o ktorých ma OZ rozhodovať, je  hospodárenie s majetkom a s financiami obce, preto OZ prijíma napr. Zásady hospodárenia s majetkom obce, s financiami  obce, čím určuje pravidlá, ako a kto môže s majetkom a financiami nakladať. Najhlavnejší dokument obce je Štatút obce Boleráz,  ktorý tiež upravuje určité pravidlá. Okrem týchto dokumentov OZ schvaľuje Rozpočet obce, v ktorom rámcovo vyčleňuje financie na jednotlivé oblasti, aby bol zabezpečený chod obce ale aj rozvoj obce. V prípade potreby  OZ prijíma uznesenia, ktorými rozhoduje o rôznych veciach napr. o predaji majetku obce, o uzatváraní zmlúv medzi obcou a inými subjektmi a mnoho iných  vecí. Takže zmluvu o spolupráci s Tate a Lyle o rekonštrukcii cesty na stanicu a mosta schvaľovalo zastupiteľstvo. Až po schválení OZ mohol starosta ako štatutár obce túto zmluvu podpísať, inak by bola neplatná.

Jedna kompetencia daná zákonom Obecnému zastupiteľstvu je aj kontrolná. OZ preto môže zriaďovať svoje komisie, ktoré majú : kontrolnú, iniciatívnu  a poradnú funkciu.  Aby komisie mohli vo svojej oblasti tieto svoje povinnosti plniť, musia byť do komisií  zvolený odborníci, ktorí sa  danej problematike venujú a majú na to aj odborné predpoklady, napr. v stavebnej komisii by mali byť stavebný inžinier, projektant alebo architekt  a pod.. Do komisií sa preto môžu nominovať ( schvaľuje to  OZ)  aj občania, ktorí chcú aj týmto spôsobom prispieť k rozvoju obce. Mne sa podarilo takýchto ľudí osloviť a navrhnúť. viď. na stránke  komisie OZ Boleráz

Ako to funguje v našej obci? Asi takto: na stránke obce sa objavia faktúry  za stavebné práce, pritom o nich zastupiteľstvo nerozhodlo  v zmysle Štatútu a ani stavebná komisia neskontrolovala, či dané práce boli spravené v danom rozsahu a kvalite ( ako komisia upozorňuje na nedostatky budem písať nižšie).  Tak si  poviem, že chcem vidieť nejaký dokument,  napr. faktúru za stavebné  práce, za ktoré zaplatila obec, alebo verejné  obstarávanie, na základe čoho bola vybraná firma, ktorá dané  stavebné práce realizovala, tak idem na obecný úrad,  kde si daný dokument vypýtam. Chápem,  že to nebude na počkanie, ale niektoré dokumenty nie sú ani na úrade, údajne ich má pán starosta. Tak som požiadal o  predloženie dokumentov na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  Obec musí podľa tohoto zákona sprístupniť požadované informácie do 8 pracovných dní.   Bohužiaľ dva krát nebol dodržaný  zákon a dané informácie mi boli predložené až omnoho neskôr.

Problém je, že ako poslanec OZ by  som mal o týchto veciach vedieť  a   nie dozvedať sa o nich, až keď sa začína stavať alebo keď je už postavené. Takých príkladov v tomto roku je strašne veľa.  A nielen, že by poslanci  mali  o tom vedieť, ale aj o tom majú rozhodnúť! Napr. práve platný Štatút obce hovorí,  že o stavebných prácach za cenu 10000€ a viac rozhoduje OZ, o stavebných prácach od 7500€-10000€ rozhodne výberová komisia zložená z poslancov OZ na základe troch predložených ponúk.  Príkladov za posledný rok, kedy o takýchto  stavebných prácach nerozhodlo OZ, ale iba starosta je veľa. Potom spätne je kontrola veľmi ťažká a hlavne aj keby sa zistili nezrovnalosti, ako budeme vymáhať peniaze, keď štatutár obce faktúry podpíše a aj zaplatí?

Pre napísanie tohoto článku  som sa rozhodol, keď som začal prešetrovať poslednú  a najväčšiu stavebnú akciu za minulý rok, výstavba hasičskej zbrojnice  Boleráz. Spolu so stavebnou  komisiou, resp. len s pár členmi, sme rozplietali všetky náležitosti okolo toho. Zistili sme obrovské predraženie a nehospodárne nakladanie s financiami obce. Všetky tieto zistenia, som odprezentoval na

ZASADNUTÍ OZ 17.12.2019  – doteraz nie je zápisnica zverejnená na stránke! -aj to je v rozpore zo zákonom! musí byť overená overovateľmi a zverejnená do 10dní.

pôvodná cena  projektu – tzv. predpokladaná cena zákazky bola cca 187 694,56 € bez DPH(225 233,47€ s DPH ) -vychádza to z rozpočtu projektu, ktorý realizovala projektantská firma.

súťažená cena – vyvesená   na stránke obce 29.5.2019 bola iba na  177 284,32 € bez DPH (212 741,18€ s DPH ). To znamená, že niekto úmyselne zmenil tzv. predpokladanú cenu zákazky – do dnešného dňa nevieme kto, ale OZ o tom nevedelo a nerozhodovalo.

Potom sme zistili, že celá zákazka bola rozdelená na dve etapy a rozpočet jednotlivých položiek bol navýšený takto:

 1. etapa predpokladaná cena 85 180,41 € bez DPH ( 102 216,49€ s DPH)  a skutočne zazmluvnená cena 84 878,39 € bez DPH (101 854,07 s DPH )
 2. etapa predpokladaná cena 136 353,76 € bez DPH (163 624,51€ s DPH )

Ak by prišlo k realizácii obstarávania aj 2. etapy by po sčítaní ceny za 1. a 2. etapu vychádza  zákazka na 221 232,15€ bez DPH( 265 478,58€ s DPH ) čo je predraženie o 33 537,59 € bez DPH (40 245,11€ s DPH ). O tomto rozdelení a navýšení ceny opäť OZ nevedelo, nehlasovalo za to a starosta obce ani o tomto neinformoval. Preto sa pýtam, kto by chcel umelo cenu zákazky navýšiť?

Zistili sme ďalšie veci o čom OZ nemalo vedomosť a to:

 1. bol urobený dodatok k zmluve na rozobratie haly na cenu 15 858,00€ s DPH – OZ nemalo o tom vedomosť ani o tom nehlasovalo!
 2. boli uhradené navyše práce súvisiace s rozoberaním haly:
 • FAKTÚRA ZA AUTOŽERIAV  1 773,69€ s DPH
 • FAKTÚRA ZA DOPRAVNÝ VÝKON  1 044,00€ s DPH
 • Kontajner na odpad, odvoz odpadu na skládku 355,00€ s DPH
 • Vývoz stavebnej sute a rozbíjanie betónových základov na PZ Boleráz 1116,00€ s DPH –zverejnená až dodatočne až v 1/2020.

Spolu faktúry navyše 4 288,69€ s DPH

Keď spočítame zazmluvnené náklady z 1.etapy, s dodatku k zmluve a s naviac prác vychádza nám neuveriteľná suma

                                        285 625,27 s DPH               vz.           225 233,47€ s DPH (pôvodná predpokladaná cena)

A to je z môjho pohľadu a verím , že aj z pohľadu obyvateľov obce neprijateľné. Chápem, že pri riadnej súťaži sa môže vysúťažiť cena iná ako je predpokladaná, ale  zvyčajne obce tlačia na čo najnižšiu cenu realizácie, čo môže činiť aj o 10% menej z predpokladanej ceny. Tu to robí skoro +27% navyše.

Po tomto zistaní som vyzval všetkých poslancov, starostu, stavebný dozor pána Porubčana na stretnutie (10.12.2019), aby vysvetlili, ako toto mohlo nastať bez vedomia zastupiteľstva, nakoľko bola podpísaná zmluva starostom obce iba na 1. etapu aj keď verejné obstarávanie bolo na celý projekt. Na priame otázky starostovi a p. Rízekovi, ktorý  bol zazmluvnený starostom obce na realizáciu verejného  obstarávania, kto zákazku rozdelil, kto ju precenil, kto o tom rozhodol a kto vybral tu konkrétnu firmu nebolo poslancom odpovedané nič konkrétne.

Ďalej sme zistili, že boli vyfakturované práce, ktoré neboli vykonané v hodnote cca 2000€ pričom sme na  to upozornili na kontrolnom dni,  ale na druhý deň starosta poslancov informoval, že faktúra bola už zaplatená.

OZ na zasadnutí 17.12.2019 dohodlo , že ďalšie fakturácie sa zastavujú, kým sa neopraví  neoprávnene fakturované položky. Toto nebolo dodržané a aj následná faktúra bola zaplatená, aj keď v nej boli tiež neoprávnene vyfakturované položky vo výške cca 4000€.

Na základe nejasností, podozrenia z nehospodárneho nakladania s financiami obce som na zasadnutí OZ 17.12.2019 navrhol prijať uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo: žiada hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly pri zákazke Hasičská zbrojnica Boleráz v zmysle § 18f ods.1 písmeno h)  zákona č.369/1990 Zb. a to:

 1. postupu pri verejnom obstarávaní,
 2. hospodárnom nakladaní s obecným majetkom,
 3. dodržiavaní zákona a kompetencií v zmysle Štatútu obce a zásad hospodárenia s majetkom obce pri schvaľovaní zmlúv a dodatku k zmluve.

OZ toto uznesenie jednohlasne prijalo a hlavný kontrolór mal tieto nezrovnalosti preveriť a podať o zisteniach správu.

Podľa zákona o obecnom zriadení : Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,…

Hlavný kontrolór sa ale k 31.12.2019 vzdal svojej funkcie a tým znemožnil prešetrenie  celej situácie.

Nakoľko nebolo zrejmé kto a ako vybral danú firmu, ani kto rozdelil a nadhodnotil cenu stavby o tak vysokú sumu, požiadal som na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám  o všetky materiály. Bohužiaľ v zákonom stanovenej lehote 8 prac. dní mi obecný úrad dané materiály nepredložil ani nedal vyrozumenie. (Kam sme sa to dostali, keď poslanec zastupiteľstva si musí žiadať informácie na základe zákona???) Preto som následne podal odvolanie. Konečne po 45 kalendárnych dňoch mi starosta obce dokumenty predložil.  Z dokumentov som zistil, že čo tvrdil obstarávateľ na stretnutí  s poslancami je v rozpore s tým čo bolo dodané v dokumentoch. Taktiež nebolo stále vysvetlené kto rozdelil zákazku a nadhodnotil. Kto by mal záujem predražiť stavbu o 40 000€ ? Pritom rozdelenie stavby bolo neodborné, čo spôsobuje neustále problémy.  Napr. nemôže byť dokončená základová doska, nakoľko v 1.etape nebola zaradená kanalizácia ani vodovod. Preto si upravili postup a konštrukciu montujú iba na základové pätky. Takto to potom vyzerá, keď konštrukcia visí vo vzduchu a betón a izolácia sa bude robiť až potom.

Požiadal som o vyjadrenie firmu, ktorá projektovala a rozpočtovala hasičskú zbrojnicu.  Časť odpovede citujem:

 • Tento projekt odvtedy /t. j. od dátumu jeho vyhotovenia 10.2017/ nebol rozdelený na ďalšie etapy, ani nebola vznesená zo strany obce žiadna takáto požiadavka.
 • Obdobne nikdy nebol našou spoločnosťou aktualizovaný rozpočet celej stavby, ani žiadnej jej časti.
 • Pokiaľ niekto rozdelil stavbu na ďalšie etapy, resp. preceňoval rozpočet, urobil tak bez nášho vedomia a urobil tak v rozpore s autorským zákonom.

Problémy pretrvávajú vo fakturácií už odvedenej práce. Neustále upozorňujeme na vyfakturované práce, ktoré neboli realizované, alebo boli nadhodnotené, pritom na OZ 17.12.2019 sa dohodlo, že sa fakturovanie pozastaví, kým nebudú nezrovnalosti doriešené. Aj navzdory tomu, bola ďalšia faktúra zaplatené ešte na konci roku 2019, ktorá tiež nesedela so skutočnosťou  ( spomínal som vyššie).

Celý tento spôsob obstarania a výstavby  je podozrivý  a  zadáva nám veľké problémy pre dokončenie stavby za slušnú cenu a  hlavne, aká iná firma bude mať záujem dokončiť takto rozrobenú stavbu?

Aj preto, že časť peňazí  na realizáciu získala obec z dotácií som nadobudol presvedčenie, že treba celú vec prešetriť. Keďže sa hlavný kontrolór vzdal funkcie potom ako ho OZ požiadalo o prešetrenie a tým pádom nemal kto danú vec prešetriť, som sa rozhodol o podanie podnetu na Okresnú prokuratúru v Trnave.  

 

A ešte jedna poznámka. Stavbu bude treba dokončiť na 90%, tzn. spraviť betóny,  uzavrieť steny a strechu atď,  aby sa predišlo ďalším škodám, príp. ďalším nákladom navyše. Ale to znamená, že podstatnú časť rozpočtu nielen na tento rok  vyčerpáme na  túto stavbu a z čoho budeme financovať iné  investície, napr. kanalizáciu? Na tento rok sme nenašli pri zostavovaní rozpočtu ani 100 000€ na nejaký úsek kanalizácie, vyčlenili sme cca 65000€ na zbrojnicu. A to už je teraz jasné, že to nebude dostatočná suma.

Na záver všetkých občanov týmto pozývam vo štvrtok 13.2.2020   o 18.00 na zasadnutie zastupiteľstva.