Miloslav Izrael

Poslanec Obecného zastupiteľstva Boleráz

Zasadnutie OZ 17.12.2019 – AKO SA HOSPODÁRI S OBECNÝMI FINANCIAMI HASIČSKÁ ZBROJNICA BOLERÁZ

Vážení spoluobčania,

tento článok by sa dal zhrnúť aj ako správa o hospodárení s financiami v obci za posledný rok  2019.

Budem  sa snažiť písať jednoducho, kvôli prehľadnosti a ľahkému pochopeniu celej problematiky, ale nakoľko je to dosť zložitá problematika, bude aj článok trošku  dlhší. Continue reading

Zasadnutie OZ 28.11.2019 – kanalizácia na 2. mieste

Občania vs. obec,

opäť vyhrala obec

Kanalizácia zase nebude !!!

do rozpočtu sa opäť nedostal ďalší úsek kanalizácie. Takže po dvoch rokoch verejného obstarávania sa konečne na jar 2020 má začať robiť iba ulička za penziónom a to je všetko čo za tri posledné roky pribudne. Hornokončania, stanica, kopec, zákostolie…majú smolu, nenašla sa vôľa nájsť v rozpočte peniaze na ďalší úsek. Prednejšie sú iné veci a som z toho hlboko sklamaný.

 

Čierna skládka – remíz Žomberky

Práve (26.9.2019 21.30) som mal osobný rozhovor s majiteľom odpadkov… minimálne s odpadkami vo vreciach. Priviedol so sebou aj vinníka, ktorý mal odpadky odviesť na smetisko v Trnave, ale namiesto toho ich vyhodil do remízu. Takže z toho dôvodu som stiahol fotku s menom, nakoľko odpad nevyviezol majiteľ odpadkov. S dotyčným, čo vyviezol odpad sme sa dohodli, že smeti pozbiera a odvezie a sľúbil, že sa to viac krát nestane.

Veľa krát ľudia na facebooku ohlasujú a upozorňujú na vyhodené vrecia s odpadom alebo dokonca celé kusy nábytku v našom chotári. Verím, že naši občania už maximálne využívajú zberný dvor a náš chotár znečisťujú ľudia z okolitých obcí. Ale aj tak je zarážajúce a nepochopiteľné, že si s tým dajú toľko námahy a hladajú, kde by to mohli vyhodiť. Keby to dali niekde vedľa smetiakov tak to pochopím, smetiari to naložia a odvezú, ale takto ešte riskujú minimálne tučnú pokutu.

Čierne skládky má obec povinnosť likvidovať a to ide z našich spoločných peňazí, ktoré mohli byť použité na iný účel. Len keď je prichytený páchateľ, môže to obec od neho vymáhať. Najlepšia je ale prevencia, ktorá môže spočívať v osadení fotopascí na problematických miestach a ďalej môže pomôcť aj všímavosť ľudí.

V pondelok som bol informovaný, že pri remíze Žomberky ( hore za smetiskom) zo zadnej strany je nová čierna skládka. Sú tam časti áut – plasty, nejaké hračky a igelitové mechy s komunálnym odpadom, ktoré sú už aj z časti roztrhané. Tak som sa tam vybral a nafotil som to. Je zvláštne, že keď niekto takto niečo vyhadzuje, že si nedá pozor, aby tam neboli nejaké písomnosti s jeho menom.  Na fotkách je pekne vidieť kto to vyviezol.

Z fotiek si každý spraví svoj názor.

Pozrite si čo nám ježiško z Orešian priniesol pod stromčeky. Ešte chcem aj poznamenať, že je to do určitej miery pietne miesto, kde sa stala tragédia -je tam osadený kríž a myslím si, že je to nedôstojné a bezohľadné takto to znečistiť aj z tohoto hľadiska.

Je neprijateľné, aby si pán robil z nášho chotára zberný dvor, a tak si riešil svoj problém z odpadom.

Nahlásil som to aj starostovi, ktorý musí v tejto veci konať.

 

 

Letné zasadnutie obecného zastupiteľstva 8.8.2019

Keďže bolo leto a čas dovoleniek, pripíšem neúčasť občanov na zasadnutí zastupiteľstva radšej tomuto faktu, ako absolútnemu nezáujmu o spoločné obecné veci. Rád by som sa dožil toho, že prídu občania povedať svoj názor a tým vyjadriť, že im na našej obci záleží. Tak ako v politike platí asi aj tu, že si zvolíme svojich zástupcov (alebo niektorí ani nejdú voliť) a potom sa ani nezaujímame, čo sa deje a čo vlastne tí naší zástupci robia, maximálne nejaká správa na facebooku.

Takže čo sa udialo:

  1. Poslanecké sľuby
  2. Voľba hlavného kontrolóra
  3. Program odpadového hospodárstva
  4.  Schválenie piatich VZN
  5. Návrhy komisie životného prostredia
  6. List obce spoločnosti Agro Boleráz
  7. Interpelácia poslanca

Continue reading

Boleráz alebo Smradliakovce?

Prepáčte za ten nadpis, ale predpokladám, že väčšina občanov Boleráza má v posledných dňoch pocit, že žije práve v „Smradliakovciach“ a nie v  Zelenom Boleráze!

Zvykli sme si ( skôr nezvykli) na to, že je každoročným zvykom podnikateľov z Dánska obdarovať všetkých občanov našej obce  parfémom značky “ Svinský vánok“. Nejde len o deodorant, takí skúpi oni nie sú, rovno nám pribalia aj aviváž. Stačí keď si zavesíte prádlo von na slniečko!

Continue reading

Zasadnutie zastupiteľstva dňa 13.6.2019

Dňa 13.6.2019 sa uskutočnilo v poradí už tretie tohtoročné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Na programe bolo aj VZN o určení školského obvodu. Ako som už informoval, naša škola sa dostala do bodu, kedy kapacitne nestíhala prijať všetkých žiakov z obci Boleráz, Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou. Preto sme boli nútení prijať VZN a určiť nový školský obvod iba pre obec Boleráz. To znamená, že budúci rok budú posledný krát prijaté deti z inej obce ako z Bolerázu.

Ďalšie body boli VZN o podmienkach poskytovania dotácií a darov a VZN o cenách a prevodoch  pozemkov vo vlastníctve Obce Boleráz. Tieto sme pripomienkovali a následne sú vyvesené na úradnej tabuli na pripomienkovanie občanmi. Schvaľovať sa budú na najbližšom zasadnutí, ktoré bude 8.8.2019.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rámcovú zmluva o spolupráci  a zhotovení vyvolanej investície  predložená spoločnosťou Tate & Lyle. Starosta je oprávnený túto zmluvu za obec podpísať.

V krátkosti o čom táto zmluva je: Tate & Lyle sa zaväzuje, že na vlastné náklady zrekonštruuje cestu od štátnej cesty až po železnicu na vlastné náklady, vybuduje nový most cez Trnávku, chodníky, osvetlenie a preloží všetky inžinierske siete. Taktiež položí kanalizáciu, podľa projektu, ktorý má obec spracovaný mimo prečerpávacích staníc, ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy.

Taktiež súčasťou tejto zmluvy je vzájomné vysporiadanie pozemkov medzi obcou a Tate & Lyle. Obec vlastní pozemky v areály firmy o ktoré má spoločnosť dlhodobý záujem. Na môj návrh sa do zmluvy zapracovali pozemky spoločnosti o ktoré má záujem obec a to konkrétne pod cestou k Mažgutovi a pod chodníkom, ktorý vedie až do staničnej uličky. Tým sa vysporiadajú vlastnícke práva a v prípade rozkopávky a budovania kanalizácie v uličke Mažgutovi, obec nebude mať problém, nakoľko bude vlastníkom nie len cestného telesa ale aj pozemku pod ním.  Odpredaj týchto pozemkov je podmienená zrealizovaním predmetnej stavby spoločnosťou.

Na zasadnutí som predložil návrhy:

1. Navrhol som Ing. Lukáša Cintavého do komisie životného prostredia, obecné zastupiteľstvo ho schválila za člena komisie, ktorá je teraz v zložení :

Predseda: Miloslav Izrael

Zapisovateľ: Ing. Alojz Belica

Členovia:   Mgr. Dušan Mikulka, Ing. Lukáš Cintavý

2.  Žiadal som vysvetlenie, kedy začne realizácia stavby Zníženie energetickej náročnosti KD, nakoľko je zmluva podpísaná s dodávateľom stavby už od apríla 2019. Starosta oznámil, že stavba začne 1.7.2019.

3. Predložil som návrh, aby skôr ako začne zateplovanie KD, bola spravená príprava v podobe kabeláže na kamerový systém a na osvetlenie KD svetlami s pohybovými senzormi hlavne v zadnej časti KD, aby mohol byť vynovený zrekonštruovaný KD chránený. Poslanci sa s týmto stotožnili, ale starosta rozhodol, že sa kabeláž robiť nebude!

4. Tak isto som navrhol, aby na obecnom úrade a v zasadačke, kde väčšinou prebiehajú zasadnutia zastupiteľstva bolo zriadené WIFI pripojenie. A opäť starosta rozhodol, že sa WIFI zriaďovať nebude! V 21. storočí nemáme Wifi na obecnom úrade?

5. Pripomienkoval som výstavbu chodníka na kopci a nakoľko nikto z poslancov nevedel, že sa začala táto stavba, zaslal som na obecný úrad email, kde som žiadal, aby mi bolo predložené stavebné povolenie, projekt, rozpočet na túto stavbu, cenové ponuky uchádzačov a kto a za akú cenu bol vybraný na realizáciu. Starosta uviedol, že píšem nezmysly a že na to nie je potrebné stavebné povolenie, lebo ide o rekonštrukciu.  Ostatné veci mne ani zastupiteľstvu nepredložil, takže doteraz neviem, kto stavbu realizoval a koľko stála.

Na zasadnutí som uviedol, že sa nemôže jednať o rekonštrukciu, lebo pôvodný chodník mal cca 1m a nový má na niektorých miestach aj 4m. Starosta je povinný pri dodávke stavebných prác od 3000€ do 7000€ vybrať uchádzača z troch cenových ponúk.

Všetci občania, ktorí chodia cez kopec do kostola alebo na cintorín vedia, že je tam problém s odvodnením a v prípade dažďa alebo snehu sa tam tvorí veľká mláka a je ťažko peši prechodná. Preto som žiadal, aby skôr ako bude chodník dokončený bola zakopaná kanalizačná rúra smerom do Rakyty, ktorá by tento problém riešila. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a Ing. Franek navrhol, že osloví firmu, ktorá by to zamerala. A opäť starosta rozhodol, že sa to realizovať nebude.   

Toto je rekonštrukcia existujúceho chodníka?

Takto to vyzerá len po slabom daždi!

6. Ďalší návrh, ktorý som predložil aj na komisiu výstavby aj na zasadnutie bol, aby obec v zastúpení starostu zaslala list spoločnosti Agro Boleráz, v ktorom žiada o opravu cesta sme H. Orešany, nakoľko pri orbe poškodili lôžko cesty a na niektorých miestach ju oborali až po asfalt, čo následne môže viesť k lámaniu asfaltu a zničeniu cesty. Nakoľko cesta bola robená z eurofondov, je obec povinná sa o tento majetok riadne starať. Doteraz nemám informáciu, či takýto list bol už odoslaný.

Na fotkách je vidieť, že štrkové lôžko, čo má držať cestu a asfalt bolo zorané a premiešané s ornicou.

7. Na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva som informoval aj doložil fotkami, že most cez Trnávku v salibách je v zlom stave zvlášť z dôvodu, že po ňom  chodia ťažké autá naložené močovkou a navrhol som aby sa spravila statika mosta. V prípade, že nebude vyhovovať a hrozí jeho zničenie, je treba zakázať vjazd  ťažkým dopravným prostriedkom. Do tohoto zasadnutia nebola spravená statika, tak som to opätovne žiadal.

Takto vyzerá most v salibách, tehla sa rozpadá, je popraskaná!

Nová stránka obce – www.boleraz.com

Milí občania,

na aprílovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa schválilo zriadenie novej obecnej webovej stránky. Cieľom bolo zlepšenie informovanosti občanov, zvýšenie atraktívnosti stránky, udržiavanie aktuálnosti všetkých dostupných informácií a v neposlednom rade zvýšenie rýchlosti stránky.

www.boleraz.com

Continue reading

Zasadnutie zastupiteľstva 10.4.2019

Dňa 10.4.2019 sa konalo už tretie zasadnutie zastupiteľstva a mali sme nabitý program. Nakoniec sme prerokovali vyše 20 bodov a natiahlo sa do polnoci (trvalo 6 hodín).

Prítomní boli aj občania, za čo im ďakujem, niektorí vydržali až do konca. Z celého rokovania som opäť robil zvukový záznam. Continue reading

Voľby prezidenta SR 16.3.2019 – 1.kolo

Vážení spoluobčania,

dňa 16.3.2019 v čase od 7.00-22.00 sa konajú voľby prezidenta Slovenskej republiky.  Je to prvé kolo voľby a keď jeden z kandidátov nebude mať nadpolovičnú väčšinu, bude sa konať aj druhé kolo dňa 30.3.2019 v čase od 7.00-22.00.

Prezidenta si volíme v priamej voľbe a to je tá najvyššia forma demokracie, lebo záleží na každom hlase voliča, ktorí príde voliť. Nezáleží tu na koaličných alebo opozičných dohodách alebo kupčení a vyjednávaní, je to len na nás. Preto o to viac sa k tomu musíme stavať zodpovedne, vážne a  z rozumom.  Continue reading

Zasadnutie zastupiteľstva 19.2.2019

         Druhé riadne zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 19.2.2019. Program bol bohatý, zasadnutie bolo tvorivé a trvalo 4,5 hodiny. Počet poslancov 8, prítomná bola hlavná kontrolórka obce a 11 občanov. Všetkým chcem poďakovať za účasť a aj za to že vydržali tak dlho.

Na stránke obce nájdete celú zápisnicu, tu vypichnem len  tie najdôležitejšie body.

Hneď na začiatku som  prítomným oznámil, že zo zasadnutia budem robiť zvukový záznam. Spolu s Miroslavom Kováčom som bol určený za overovateľa zápisnice, takže sa zvukový záznam hodil aj vzhľadom na bohatosť programu. Continue reading

« Older posts

© 2020 Miloslav Izrael

Theme by Anders NorenUp ↑