Miloslav Izrael

Poslanec Obecného zastupiteľstva Boleráz

Page 2 of 2

Pes priateľ človeka ?!

V tomto článku sa budem venovať podmienkam držania psov, ktoré upravuje Zákon 282/2002 Z.z.

Len za posledné obdobie sa občania niekoľkokrát sťažovali na voľne pohybujúcich sa psov po uliciach.  Je prirodzené, že každý má pred veľkým psom rešpekt a určite sa aj dosť zľakneme, keď ho stretneme na ulici voľne pusteného. A teraz si predstavme, že sa hrá na ulici vaše dieťa, alebo ide okolo starší človek. Nikdy nemôžeme vedieť, ako sa ten ktorý pes zachová v danej situácii. Samozrejme, že aj menší pes môže ublížiť a veľký naopak nemusí. Práve preto sa určujú pravidlá držania psov v obci, ktoré vychádzajú zo zákona 282/2002 Z.z., aby sa čo najviac zabránilo možným útokom alebo úrazom spôsobených psami. Je jasné, že žiaden zákon, nariadenie alebo pokuta nezabráni psom behať po uliciach, alebo utekať z domu, ale ľudia (majitelia psov) určite áno. Continue reading

Prečo som sa rozhodol ísť do komunálnej politiky?

Prečo som sa rozhodol ísť do komunálnej politiky?

Veľa krát som počúval ľudí, ktorí sú nespokojní s tým, čo tu v obci nefunguje, čo im chýba, čo sa im nepáči. Názor, že táto obec je bohatá oproti iným obciam, lebo tu máme veľké firmy, počul asi každý. Sám sa s týmito názormi stotožňujem a mám aj osobné skúsenosti, prečo som sa takto rozhodol. Je potrebné, aby bol počuť hlas nespokojných občanov, aby sa nahlas poukázalo na nedostatky a hlavne, aby za začali riešiť zodpovedne.

Keď počúvam, čo sa tu všetko spravilo a ako je všetko super, tak sa len čudujem, prečo mnohé menšie obce sú na tom lepšie ako my!

Continue reading

Predložil som návrhy na najbližšie zasadnutie

Začiatkom týždňa som odovzdal na obecný úrad návrhy na najbližšie obecné zastupiteľstvo.

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a Návrh na členov komisií.

Komisie návrh

Ako ste určite postrehli, na facebooku som vyzval občanov, ktorí by mali záujem pomôcť našej obci tým, že by sa stali členmi komisie. Niektorých z Vás som oslovil aj priamo. Ako som písal v článku o komisiách, komisie vo svojej oblasti zriadenia majú iniciatívnu, poradnú a kontrolnú funkciu. To znamená, že komisia môže priamo predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť niečo v obci, ďalej v prípade, že sa bude prejednávať na zastupiteľstve nejaký návrh z oblasti pôsobnosti komisie, tak sa k nemu vyjadruje a v neposlednom rade kontroluje činnosti obce, ale aj ľudí či podnikateľov v rozsahu jej pôsobnosti a podáva o tom správu zastupiteľstvu.

Preto chcem všetkým poďakovať, ktorí súhlasili s kandidatúrou za člena komisie. Ak by mal ešte niekto záujem, kľudne mi napíšte. Ďakujem

Continue reading

Komisie zriaďované obecným zastupiteľstvom

Komisie zriaďované obecným zastupiteľstvom sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Členmi môžu byť poslanci ale aj iné osoby, ktorých kandidatúru môže zastupiteľstvu predložiť : poslanec a starosta a schvaľuje ich obecné zastupiteľstvo. Komisia by mala byť na odbornej úrovni, aby mohla plniť svoju funkciu, preto by v nej mali byť aj ľudia, ktorí v danom odbore majú nejaké skúsenosti.

Členovia komisie schválení zastupiteľstvom zasadajú buď pravidelne alebo podľa potreby a dodržujú rokovací poriadok komisií. Komisia robí zo zasadnutí zápisnicu. V prípade, ak prerokováva nejaký problém, vystavuje písomné stanovisko/ odporúčanie pre zastupiteľstvo.

Continue reading

Povinnosti a právomoci poslanca!

Dňom 6.12.2018, zložením sľubu poslanca, začalo plynúť štvorročné obdobie môjho mandátu poslanca zastupiteľstva obce Boleráz.

Na tomto mieste budem prezentovať nie len moju činnosť, ale aj to, čo všetko by mala práca poslanca obsahovať, čo sú jeho povinnosti a právomoci. Poslanec je člen obecného zastupiteľstva (OZ), preto rozhoduje len v zbore, nikdy nie samostatne. Takže rozhodnutia OZ sú výsledkom hlasovania všetkých poslancov. Mohlo by sa zdať, že sám poslanec nemá žiadnu povinnosť a právomoc. Opak je pravdou. Uvediem tie hlavné, ktoré sú presne pomenované v zákone č. 369/1990 Zb..

Continue reading

Zasadnutie 13.12.2018

Prvé „riadne“ zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 13.12.2018.

Počet občanov 0 , počet poslancov 7.

Poslanec p. Belica je PN, ešte nezložil sľub poslanca. Pani Ostatníková bola ospravedlnená.  Na začiatku zasadnutia má byť oznámené, koľko je prítomných poslancov, kto je ospravedlnený a či je zastupiteľstvo uznášania schopné. Nič také sa neudialo. Pripravoval som sa na zasadnutie, ale ani ja som nedostal všetky podklady, k jednotlivým bodom. Preto som sa na začiatku prerokovania programu zasadnutia prihlásil o slovo a predniesol som svoje námietky.

Continue reading

Newer posts »

© 2020 Miloslav Izrael

Theme by Anders NorenUp ↑