Miloslav Izrael

Poslanec Obecného zastupiteľstva Boleráz

Kategória: Obecná samospráva

Zasadnutie OZ 17.12.2019 – AKO SA HOSPODÁRI S OBECNÝMI FINANCIAMI HASIČSKÁ ZBROJNICA BOLERÁZ

Vážení spoluobčania,

tento článok by sa dal zhrnúť aj ako správa o hospodárení s financiami v obci za posledný rok  2019.

Budem  sa snažiť písať jednoducho, kvôli prehľadnosti a ľahkému pochopeniu celej problematiky, ale nakoľko je to dosť zložitá problematika, bude aj článok trošku  dlhší. Continue reading

Predložil som návrhy na najbližšie zasadnutie

Začiatkom týždňa som odovzdal na obecný úrad návrhy na najbližšie obecné zastupiteľstvo.

Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a Návrh na členov komisií.

Komisie návrh

Ako ste určite postrehli, na facebooku som vyzval občanov, ktorí by mali záujem pomôcť našej obci tým, že by sa stali členmi komisie. Niektorých z Vás som oslovil aj priamo. Ako som písal v článku o komisiách, komisie vo svojej oblasti zriadenia majú iniciatívnu, poradnú a kontrolnú funkciu. To znamená, že komisia môže priamo predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť niečo v obci, ďalej v prípade, že sa bude prejednávať na zastupiteľstve nejaký návrh z oblasti pôsobnosti komisie, tak sa k nemu vyjadruje a v neposlednom rade kontroluje činnosti obce, ale aj ľudí či podnikateľov v rozsahu jej pôsobnosti a podáva o tom správu zastupiteľstvu.

Preto chcem všetkým poďakovať, ktorí súhlasili s kandidatúrou za člena komisie. Ak by mal ešte niekto záujem, kľudne mi napíšte. Ďakujem

Continue reading

Komisie zriaďované obecným zastupiteľstvom

Komisie zriaďované obecným zastupiteľstvom sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva. Členmi môžu byť poslanci ale aj iné osoby, ktorých kandidatúru môže zastupiteľstvu predložiť : poslanec a starosta a schvaľuje ich obecné zastupiteľstvo. Komisia by mala byť na odbornej úrovni, aby mohla plniť svoju funkciu, preto by v nej mali byť aj ľudia, ktorí v danom odbore majú nejaké skúsenosti.

Členovia komisie schválení zastupiteľstvom zasadajú buď pravidelne alebo podľa potreby a dodržujú rokovací poriadok komisií. Komisia robí zo zasadnutí zápisnicu. V prípade, ak prerokováva nejaký problém, vystavuje písomné stanovisko/ odporúčanie pre zastupiteľstvo.

Continue reading

Povinnosti a právomoci poslanca!

Dňom 6.12.2018, zložením sľubu poslanca, začalo plynúť štvorročné obdobie môjho mandátu poslanca zastupiteľstva obce Boleráz.

Na tomto mieste budem prezentovať nie len moju činnosť, ale aj to, čo všetko by mala práca poslanca obsahovať, čo sú jeho povinnosti a právomoci. Poslanec je člen obecného zastupiteľstva (OZ), preto rozhoduje len v zbore, nikdy nie samostatne. Takže rozhodnutia OZ sú výsledkom hlasovania všetkých poslancov. Mohlo by sa zdať, že sám poslanec nemá žiadnu povinnosť a právomoc. Opak je pravdou. Uvediem tie hlavné, ktoré sú presne pomenované v zákone č. 369/1990 Zb..

Continue reading

© 2020 Miloslav Izrael

Theme by Anders NorenUp ↑